Звіт керівника за 2013-2014 н.р.

   Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу закладу, оцінити діяльність закладу в 2013-2014 навчальному році.
   У своїй діяльності «НВО № 3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»» керувалась Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками працівників закладу, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу нашого закладу.
   Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва педагогічних працівників, учнів ,батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.
   1. Загальна інформація про школу
   НВО № 3 є комунальною власністю Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. У 2013-2014 навчальному році в закладі працювало 34 педагогічних працівники. Навчалось та виховувалось у шкільному відділенні 32 учня 2-11 класів,у дощкільному відділені -96 дітей (спеціальної групи та загального розвитку).
   2. Кадрове забезпечення
   У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги закладу володіють комп’ютером.
  Володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовують для різноманітної роботи і учні. з ціею метою в навчальний робочий план внесені додаткові уроки інформатики у всіх класах за рахунок варіативної частини.
   По якісному складу педагогічних працівників наш заклад має 6 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, 10 учителів першої кваліфікаційної категорії, 6 вчителів другої кваліфікаційної категорії та 12 спеціалістів, вищу освіту мають 30 вчителів.
   3. Методична робота
   У закладі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. В цьому році педколектив працював над третім етапом науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти, оновлення змісту й форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів, вихователів та вихованців».
   Завдання методичної роботи:
- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану ;
- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, проведення методичнихтижнів, декад;
- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних программ щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
- забезпеченняроботи практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
- підвищення іміджу навчального закладу;
- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;
- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищеннярезультативності навчально-виховногопроцесу.
 Робота здійснювалася у рамках загальношкільного методичного проекту «Розвиток творчого потенціалу особистості шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій» за відпрацьованим алгоритмом.
   Основні напрямки методичної роботи:
- Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу;
- Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково- методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;
- Грунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;
- Впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;
- Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.
   Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.
  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації методичної роботи з педагогічними кадрами закладу результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації.
   У школі працювали методоб’єднання:
   - Методичне об’єднання класних керівників та вихователів ГПД:
   Проблема: «Роль класного керівника та вихователя ГПД у навчально – виховному процесі».
   Голова методичного об’єднання – Юра Наталія Олександрівна
   - Методичне об’єднання вчителів-предметників:
   Проблема: «Організація і роль уроків у системі навчання дітей з вадами слуху. Використання нових підходів і методик навчання глухих дітей у процесі навчання та виховання».
   Голова методичного об’єднання – Солодовнікова Віра Павлівна
 - Методичне об’єднання вчителів початкових класів, вихователів дошкільних груп:
 Проблема: «Формування та розвиток мовлення глухих дітей, використання нових методів і прийомів компенсаторно – корекційного навчання на уроках та позаурочний час».
   Голова методичного об’єднання – Вовк Ірина Вікторівна
   Педагоги провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.Педагоги закладу широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів закладу.
   Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.
   Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.
   4. Навчальна діяльність
   Протягом 2013-2014 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання учнів та вихованців. Велика увага у закладі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2013 рокув закладі навчалось 35 учнів (шкільне відділення) та 84 вихованців дошкільного відділення.
   На кінець навчального року в закладі навчалося 32 учнів та 98 вихованців дошкільного відділення. Випускниками стали 6 учнів, які отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту звичайного зразка.
   Показники успішності в початковій школі – достатній рівень.
   Показники успішності в школі другого ступеня - достатній рівень.
   Показники успішності в школі третього ступеня – достатній рівень.
   Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 передбачається одне з найважливіших завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості. Визначено вимоги до рівня освідченості дітей з особливими освітніми потребами, розроблено інструмент реалізації конституційного права дітей з особливими освітніми потребами Тому постає питання про пошук таких форм і методів організації навчально – виховного процесу школярів, які б найбільшою мірою забезпечували цей розвиток через досягнення кожною особистістю власного успіху, віри всвої сили.
   Досягнення цієї мети це- уміле використання мотивації педагогами закладу, що допомагає розробляти способи досягнення максимальних результатів на основі виразного уявлення про особливості поводження.
   Вся праця педагогів направлена на створення ситуації успіху.
1. Вчителі не бояться я ставити хороші оцінки, якщо помічають хоча б мінімальний успіх учня. Адже невідчувши, що таке «відмінно», учень не прагнутиме до цієї оцінки.
2. На уроках педагоги надають дитині можливість почуватися особистістю. Поліпшують не лише самооцінку, але й самовпевненість. Обов'язково називають дитину на ім'я, створюючи ситуації успіху  і довіри.
3. Підтримують інтерес до навчальної діяльності та досягнення успіху.
4. Створюють якомога більше епізодів, випадків, ситуацій, у яких учень може взяти участь, — тоді він матиме більше можливостей знайти себе.
5. Нормою педагогічної діяльності є ставлення до дитини, як до рівного, що виключає право педагога на грубість, різкість, зневажливий тон.
   Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється належними показниками. Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуюься у навчально-виховному процесі також продуктивно-модульні технології, технології корекційного навчання. За підсумками навчального року учні закладу показали наступний результат:
- достатній рівень – 81,25 %
- середній рівень - 18,75 %
- початковий – 0 %
   Облік навчальних досягнень учнів за І семестр
КласКількість учнівРівень навчальних досягненьСередній бал
ПочатковийСереднійДостатнійВисокий
2228,9
4448,5
65146,0
7778,1
95238,6
106337,2
11337,8
   За підсумками 2013 – 2014 н. р. учні мають такі навчальні досягнення
КласКількість учнівРівень навчальних досягненьСередній бал
ПочатковийСереднійДостатнійВисокий
І семІІ семІ семІІ семІ семІІ семІ семІІ семІ семІІ сем
22228,99,27
441438,58,28
6511446,07,6
77778,18,1
9521348,67,34
10633337,27,3
1132317,87,8
Всього326826247,877,95
   Система виховної роботи в НВО №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» спрямована на гармонійний розвиток особистості, її самовиховання, самореалізацію, прагнення у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.
   Виховна робота закладу протягом навчального року здійснювалась відповідно до річного плану роботи закладу на 2013-2014 н.р., на основі якого були складені плани роботи класних керівників, вихователів ГПД та керівників гуртків та соціально - психологічної служби.
   Плани виховної роботи складалися на основі цілей і завдань, які відображені в нормативно-правових документах: Законі України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державній національній програмі «Освіта»: Україна XXI ст..», «Концепції національного виховання», Конвенції ООН «Про права дитини», наказу МОНУ від 31.10.11 №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,Законом України від 26.04.2001 №2402-ІІІ «Про охорону дитинства», Законом України від 21.06.2001 №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 р. №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. №350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року»тощо.
• ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ
• ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
• ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ
• ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА
• ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ'Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ
• ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
Основними завданнями виховної роботи закладу у 2013/2014 н. р. були:
- формування всебічно розвиненої особистості, яка має не тільки високий рівень
знань і високий потенціал творчого, морального, фізичного розвитку і здоров'я учнів з вадами слуху;
- виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного
формування світоглядної позиції;
- створення умов для безперервного морального виховання засобами позакласної позашкільної роботи;
- здійснювати правове та патріотичне виховання учнів через формування поваги до
державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- особливу увагу приділяти превентивному вихованню підростаючого покоління;
- звернути увагу на підготовку підростаючої молоді до дорослого, сімейного життя.
   План виховної роботи закладу був спрямований на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій та загальнодержавних свят. Всі заходи були проведені в зазначені терміни й на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні та здійснювалися за напрямами:
   Матеріальні цінності придбані за рахунок благодійників та батьківських внесків:
- бойлер (80 літрів) - 1750 гривень (Інгульська шахта ВостГока)
- стіл регульований двомістний - 1150 гривень (Кіровоградське УВП УТОГ)
- телевізор "24" - 2770 гривень (Кіровоградська ОДА)
- телевізор - 2127 гривень (за рахунок батьків дошкільної групи №3)
- стіл дитячий - 1680 гривень (за рахунок батьків дошкільної групи №2)
- стільці дитячі - 1040 гривень (за рахунок батьків дошкільної групи №2)
- металоплатсикові вікна - 45226 гривень (за рахунок батьківських коштів)
- подушки - 1620 гривень (за рахунок батьків дошкільних груп №3 та №4)
- металопластикові вікна - 6475 гривень (за рахунок батьківських коштів)
   Проведено ремонтні роботи в групах № 2,5, в кабінеті ІКТ, в спальному корпусі шкільного відділення , медичному та фізіотерапевтичному кабінеті, коридорі та на двох сходинкових переходах. З замінною шпалер, лінолеум них покриттів, заміною санвузлів та пластикових каналізаційних та водопровідних труб.
   Придбано 120 тарілок, 60 чашок, 50 рушників.
   У 2014 -2015 навчальному році робота педагогічного колективу закладу буде спрямована на подальше удосконалення матеріально-технічної бази закладу, навчально – виховного процесу , що буде слугувати навчанню, розвитку та вихованню підростаючого покоління.
   Разом з батьківською спільнотою, громадськістю я, як керівник, та педагогічний колектив закладу прикладемо всі зусилля на виконання державного замовлення в галузі освіти, на виховання конкурентоспроможного випускника закладу.
   Але в першу чергу заклад тримається на підтримці батьків, адже Ваша допомога найвагоміша. Щиро дякуємо Вам шановні батьки!.

Комментариев нет:

Отправить комментарий