Звіт керівника за 2012-2013 н.р.

   НВО №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» в своїй роботі керується Законом України «Про загальну середню освіту", ст. 53 Конституції України, Законом України «Про мову», реалізацією завдань Національної програми «Діти України», Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000р. №240, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу - інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 р. №852, Декларацією прав дитини (принцип №5), Конвенцією про права дитини (частина 1, ст.2), Законом України «Про дошкільну освіту», Державною національною програмою «Освіта - Україна XXI століття», Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті, Статутом закладу.
   На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України N 2442-VI від 06.07.2010 «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу та Постанови Кабінету міністрів України №1392 від 23.11.2011 року «Про Затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Постанови Кабінету міністрів України від 05.07.2004 № 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", у зв'язку із введенням у загальноосвітніх навчальних закладах вивчення нових предметів навчальні плани НВО "Спеціальна загальноосвітня школа-дитячий садок для дітей з вадами слуху" складені на основі Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-341 від 07.05.2012 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», в якому зазначено, що робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складаються для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами внесеними наказом МОН від 11.09.2009 р. № 852), 5-10 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. № 778 (зі змінами внесеними наказом МОН від 11.09.2009 р. № 852).
   В 2012-2013 н. р. заклад працював в складі 2 відділень:
- шкільне - 1,3,5,6,8,9,10 класи (39 дітей);
- дошкільне - 3 дошкільні групи загального режиму (80 дітей)
- 1 дошкільна група спеціальна (7 дітей)
   Робота дошкільного відділення базується на виконанні нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України зокрема листом №1/9-388 від 21.05.2012 року «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році».
   На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.
   Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.
   Основні механізми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року окреслено у Державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629. На її виконання розроблено План заходів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 р. № 905, яким передбачено створення належних умов для функціонування дошкільної освіти, а саме:
- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;
- популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;
- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
- поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;
- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
- збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;
- модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;
- урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.
Методичне забезпечення навчально-виховного процессу
1. Через систему методичної роботи забезпечити максимальне використання фахових і творчих потенційних можливостей учителів, прогнозування їх подальшого розвитку, формування власного портрета та іміджу.
2. Підвищення рівня мотивації вчителів і учнів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення.
3. Забезпечення випереджувального науково-методичного інформування членів педагогічного колективу і учнів.
4. Проведення аналізу професійних знань і умінь учителів у зв'язку зі змінами у завданнях та змісті освіти в Україні.
5. Координація колективних форм і методів методичної роботи та самоосвіти з метою підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій.
6. Оптимізація праці класних керівників, запобігання формалізму в їх роботі, узгодження праці вчителів-предметників і класних керівників.
   Основні завдання НВО №3 "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок"
- розвиток в учнів пізнавальної активності та культури розумової праці, вироблення уміння самостійно набувати знання, застосовувати їх у практичній діяльності;
- впровадження новітніх технологій та поєднання роботи зі слухосприймання та формування вимови з комп’ютерними програмами;
- проведення роботи по удосконаленню мовних тем для занять з розвитку слухо-зоро-вібраційного сприймання та формування вимови для учнів старших класів;
- формування всебічно розвиненої особистості, яка має не тільки високий рівень знань і високий потенціал творчого, морального, фізичного розвитку і здоров'я учнів з вадами слуху;
- виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування світоглядної позиції;
- активізація та розвиток творчого потенціалу вчителів, формування у них здатності самоаналізу результатів, уміння використовувати раціональні прийоми і педагогія технології, покликані зберігати фізичне і психічне здоров'я учнів з вадами слуху, стимулювати самоосвіту та самовдосконалення;
- забезпечення наступності в організації та змісті дошкільної і початкової освіти підвищення рівня підготовки дітей дошкільного віку для навчання;
- досягнення ефективної координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи школи, сім'ї, громадськості щодо попередження правопорушень, бездоглядності, інших негативних проявів;
- створення умов для безперервного морального виховання засобами позакласної позашкільної роботи;
- здійснювати правове виховання учнів через формування поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ
Дотримання норм харчування і технології приготування їжі
   Організація харчування дітей в закладі відбувається згідно нормативним документам Наказ міністерства охорони здоров`я №272 від 18.11.1999 року «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії», Наказ міністерства освіти і науки України Міністерство охорони здоров`я від 17.04.2006 року №298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», Постанова кабінету міністрів України від 22.10.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Наказ управління освіти від 22.08.2012 року «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів м. Кіровограда на 2012-2013 н. р.».
   Контроль в закладі за харчуванням здійснює директор закладу, сестра медична, рада закладу з організації харчування.
   Учні та вихованці закладу знаходяться на неповному державному забезпеченні та забезпечуються дворазовим гарячим харчуванням (сніданок та обід). Функціонує група цілодобового перебування для дітей, які проживають на території області. Ці діти забезпечуються 4-разовим харчуванням. Полуденок та вечеря організовуються за кошти батьків в розмірі 5 гривень 50 копійок на день. Між адміністрацією та батьками укладені договори, де відображені права та обов`язки кожної із сторін. В раціон харчування включаються м`ясні, молочні, рибні, ковбасні вироби, овочеві страви, яйця.
   В раціон харчування учнів та вихованців включаються м`ясні, молочні, ковбасні вироби, яйця, овочеві страви, страви з круп, які в закладі завжди є в асортименті. Перспективне меню складається на 10 днів. За 10 днів підраховується денна норма продуктів харчування для подальшого збалансування та корекції. Підраховуються білки, жири, вуглеводи, калорії. Аналіз меню за місяць та за рік дозволяє зробити висновок що вона на 82% відповідає вимогам.
   За 2013 рік виконані норми харчування, але не в повному об`ємі. Недовиконання норм харчування відбулося за рахунок недостатності фінансування.
   Контроль гігієни якості приготування їжі
   Харчоблок обладнаний відповідно до вимог ДСан Пін 5.5.2.008-01. Технологічне обладнання, посуд для приготування їжі, інвентар та прибирання промаркірований. Обладнання для приготування їжі та холодильне обладнання справне. Інструкції з техніки безпеки та охорони праці розроблені та суворо дотримуються. Документація на харчоблоці ведеться за формою регулярно. На холодильне обладнання оформлені та ведуться температурні листи.
   Їжа готується безпосередньо перед видачею. суворо контролюються правила і терміни зберігання та реалізації продуктів харчування,наявність сертифікатів якості. Не допускається використання неякісних продуктів без сертифікатів якості та непридатних для вживання.
  В закладі працює рада з організації харчування. Перевірки проводяться один раз на тиждень, акти за складом перевірки складаються один раз на місяць і один раз на квартал. на засіданнях членів ради заслуховуються недоліки та складаються заходи по їх усуненню. Фіксується все в книзі протоколів.
   Кількісна і якісна заміна харчових продуктів в об`ємі та вазі
   Постачальником продуктів харчування в заклад здійснює Кіровоград ОПТ сервіс. Продукти харчування доставляються в заклад в кількості заявленій в залежності від перспективного меню по графіку при наявності сертифікатів якості. Як що в заклад не завозяться харчові продукти в заявленому обсязі і переліку, Кіровоград ОПТ сервіс проводить заміну продуктів в об`ємному та ваговому обсязі. В закладі по таблиці заміни продуктів проводиться корекція харчування
   ПРО СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
   Організація роботи щодо попередження дитячого травматизму в НВО №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» здійснювалась у відповідності до вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. №563, ст. 26 Закону України «Про освіту» .
   Аналіз дитячого травматизму в закладі протягом 2012/2013 н. р. свідчить про те, що робота була проведена на належному рівні . В навчально-виховному процесі та в побуті випадків травмування учнів та вихованців не було.
   Цьому сприяло впровадження в практичну дію системи роботи щодо попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я дітей .
   Розроблені комплексні заходи по попередженню нещасних випадків в навчально-виховному процесі та побуті.
  В закладі зібрані і оформлені матеріали бесіди з дітьми по формуванню вміння самостійно приймати рішення для підтримки та зміцнення власного здоров’я, оволодіння навичками дій у надзвичайних ситуаціях.
   На уроках ОБЖ та основ здоров’я учням давались теоретичні знання про правильне харчування, доцільність дотримання режиму дня, загартування і т.д.
  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 225 в закладі функціонує служба охорони праці та призначена відповідальна особа.
   Медична служба закладу забезпечує регулярне проходження учнями та вихованцями закладу медичних оглядів (два рази на рік) та проводить роботу по формуванню навичок санітарії та гігієни.
  Навчальні кабінети та кабінети підвищеної небезпеки оформлені відповідно до всіх вимог, забезпечені необхідним обладнанням та меблями, які відповідають віковим та фізіологічним особливостям дітей, перевірено на надійність спортобладнання та спортінвентар у тренажерному залі та на спортивному майданчику, забезпечені необхідними інструкціями.
   З учнями закладу систематично проводяться інструктажі (вступний, первинний, цільвий), які реєструються в журналах встановленого зразка. Екскурсії, прогулянки, виходи за межі закладу організовуються відповідно до правил, групи школярів систематично супроводжує медпрацівник та дві додаткові особи (як правило це перекладач та вчитель чи вихователь).
 Проводиться серйозна робота з батьками по проведенню роз’яснювальної роботи серед дітей по попередженню дорожнього травматизму, дотримання правил пожежної безпеки у побуті та дотримання здорового способу життя.
   В закладі систематично проводились тижні безпеки. У відповідності до Положення про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності та згідно з річним планом роботи школи на 2012-2013 навчальний рік у НВО №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» проходив: тиждень знань дорожнього руху на тему: «Знання дорожнього руху – запорука вашого здоров’я», тиждень знань пожежної безпеки на тему: «Не будьмо байдужими – врятуємо наш світ від пожеж!», тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Вести здоровий спосіб життя – це модно!», тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Безпека – це мета, а безпека життєдіяльності – засоби, шляхи, методи її досягнення», в ході яких з учнями закладу проводились години спілкування, бесіди, зустрічі з представниками ДАЇ та МНС, конкурси малюнків, випуски стінгазет, спортивні розваги, перегляди відеофільмів з подальшим їх обговоренням, практичні заняття та ін.
   Організована систематична робота соціально – психологічної служби закладу серед учнів по попередженню правопорушень, тютюнопаління, пияцтва та наркоманії.
   Традиційними стали місячники превентивного виховання та місячники здорового способу життя.
  Таким чином, основним у зниженні дитячого травматизму, а як наслідок – і смертності від цієї причини, був і залишається профілактичний напрям роботи серед учнів та вихованців.
   Передусім, це стосується батьків, вчителів, вихователів, медичних працівників, співробітників спеціалізованих служб ДАІ, МНС, СЕС. Важливим є навчання учнів, вихованців елементарних навичок гігієни, само- та взаємодопомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації, травмування, отруєння тощо.
   Значна роль у пропагуванні цієї роботи належить працівникам закладу.
   За результатами минулого навчального року робота велась ефективно, цілеспрямовано та доцільно.

Комментариев нет:

Отправить комментарий